3D MERANIE DOTYKOVÉ

Zo získaného mračna bodov vieme našim zákazníkom poskytnúť relevantný a reálny výstup o stave povrchu skenovaného dielu v porovnaní s CAD dátami.

Klient tak získava jasnú a presnú predstavu o tom, ako sa správa sledovaný diel v procese výroby, prípadne či sa daný diel zhoduje s požiadavkou na presnosť.

Zo získaných výsledkov je možné efektívnejšie určiť možné príčiny problému a definovať nápravné opatrenia, čo vedie na strane klienta k úspore času a nákladov.